Standardy pracy trenerki i trenera NVC

W mojej pracy z klientami, zarówno indywidualnymi, jak i grupowymi ważna jest jasność co do umów i zasad pracy, którymi się kieruję (etyka).
W pracy coachingowej posiłkuję się kodeksem etycznym ICF, w pracy Resonant Healing kodeksem certyfikowanej Praktyczki Resonant Healing a w pracy trenerki NVC, wspólnie z innymi trenerkami i trenerami zebralismy wytyczne dla nas, którymi chcemy się kierować w działaniach opierających się na NVC. Dla mnie one nadal są ważne i aktualne.

Spis treści:

Kluczowe pojęcia Cel „Kodeksu etyki i standardów pracy Trenera/Trenerki NVC”
Czym jest „Kodeks etyki i standardów pracy Trenera/Trenerki NVC”?
Zasady ogólne

 1. Poufność
 2. Konflikt interesów
 3. Rozwiązywanie konfliktów
 4. Relacje z uczestnikami
 5. Podnoszenie kwalifikacji
 6. Wspólne zasady dotyczące jakości

Zasady i warunki certyfikacji trenerskiej NVC

Kluczowe pojęcia

.

NVC – skrót od Nonviolent Communication.
Porozumienie bez Przemocy – polska nazwa pojęcia Nonviolent Communication (NVC).
Trener/Trenerka NVC – osoba, która ukończyła proces certyfikacji w CNVC (https://www.cnvc.org). W dalszej części dokumentu – w celu ułatwienia lektury –słowo „trener” i „trenerka” oraz jego odmiany będą pisane w rodzaju żeńskim lub męskim, wymiennie.
Klient/Klientka – osoba bądź grupa osób współpracująca z Trenerem/Trenerką NVC.
Kodeks etyki i standardów pracy Trenera/Trenerki NVC – kodeks stanowi zbiór zasad, którymi kierują̨ się̨ Trenerzy/Trenerki NVC.
Marshall Rosenberg – amerykański psycholog, mediator, autor książek oraz nauczyciel. Twórca NVC.

Cel „Kodeksu etyki i standardów pracy Trenera/Trenerki NVC”

.

Celem zaproponowanych standardów etycznych i postępowania Trenera NVC jest zadbanie o to, by nauczanie NVC było jak najbardziej adekwatne do założeń tego podejścia. By Trener w trakcie spotkań indywidualnych i grupowych swoją postawą, podejściem do zarządzania przepływem informacji, umiejętnością rozwiązywania konfliktów i sposobem podejmowania decyzji, opierał się na dążeniu do „braku przemocy” zarówno wobec siebie jak i innych. Trener w trakcie pracy skupia się na potrzebach wszystkich zaangażowanych stron i szukaniu rozwiązań uwzględniających każdą ze stron.
NVC to nie tylko metoda komunikacji, stanowi ono przede wszystkim podejście do życia, do siebie i innych ludzi w oparciu o szacunek, ciekawość, otwartość na dialog i poszukiwanie tego co w danym człowieku żywe. Porozumienie bez Przemocy wzbogaca życie ludzi poprzez empatyczną komunikację.

Czym jest „Kodeks etyki i standardów pracy Trenera/Trenerki NVC”?

.

Kodeks stanowi zbiór zasad, którymi kierują̨ się̨ Trenerzy NVC, działający na rzecz propagowania NVC na świecie i wspierania innych osób w budowaniu empatycznego kontaktu z otoczeniem oraz z samym sobą. Jest swoistym drogowskazem etycznym dotyczącym tego, jak w duchu NVC dbać o relacje z Klientami oraz opiekować się wdrażaniem idei NVC w różne obszary życia i pracy zawodowej.

Zasady ogólne

.

1. Poufność
Trenerka NVC dba o poufność w kontaktach z Klientami, poprzez nieujawnianie żadnych informacji o Kliencie bez jego zgody. Informacje o przebiegu pracy (grupowej czy indywidualnej) mogą być przekazywane osobom trzecim po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Klientem, przy czym Trenerka dba o ochronę danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

2. Konflikt interesów

2.1. Konflikt interesów pomiędzy Klientami
Jeśli cele/interesy organizacji lub poszczególnych uczestników, z którymi współpracuje Trenerka NVC są̨ sprzeczne z interesem innych podmiotów, z którymi współpracuje lub z którymi zamierza podjąć współpracę (w formie szkoleń, praktyki indywidualnej czy jakiejkolwiek innej formie) Trenerka NVC może rozważyć zakończenie lub niepodjęcie kontraktu, lub uzgadnia ze stronami inną formę rozwiązania problemu w duchu NVC. Trenerka NVC to osoba bardzo uważna na możliwość wystąpienia konfliktu interesów i podnosi swoje kwalifikacje w zakresie radzenia sobie z takimi sytuacjami.

2.2. Konflikt Interesów pomiędzy Trenerami
Trenerzy NVC przestrzegają zasady, że pierwszeństwo we współpracy z danym podmiotem ma Trener, który pierwszy tę współpracę podjął. Trener, który chce podjąć współpracę z podmiotem, co do którego ma wiedzę, lub przypuszczenie, że współpracował z nim inny Trener, powinien skontaktować się z nim w celu ustalenia dalszych kroków.
Trenerzy w pierwszej kolejności działają na obszarze swojej siedziby tj. miejsca prowadzenia działalności. Trener, który chce podjąć współpracę z podmiotem, który działa na terenie innym niż ten, gdzie znajduje się jego siedziba powinien skontaktować się z właściwym miejscowo Trenerem w celu ustalenia dalszych kroków.
Przy ustalaniu właściwego sposobu postępowania, Trenerzy kierują się intencją uwzględniania dobra wszystkich zainteresowanych Trenerów.

3. Rozwiązywanie konfliktów

Jako że Trener NVC nie tylko uczy NVC, lecz dzień po dniu wybiera NVC jako drogę do budowania relacji z otoczeniem, Klientami i z samym sobą, to w przypadku konfliktów Trener NVC sięga po narzędzia wspierające dialog, poszukiwanie potrzeb i wzajemną współpracę. W celu zaopiekowania się konfliktami pomiędzy Trenerami NVC został stworzony osobny proces rozwiązywania konfliktów. W przypadku konfliktów z Klientami tj. uczestnikami, jednostkami zlecającymi itp., Trener NVC również aktywnie stosuje podejście NVC i narzędzia NVC. Jeśli to koniecznie, przed rozmową z Klientem lub osobą, z którą jest w konflikcie, sięga po wsparcie pozwalające mu wejść do takiej rozmowy z otwartym sercem i ciekawością.

4. Relacje z uczestnikami

 • Na warsztatach, w pracy indywidualnej, w trakcie ustalania zasad współpracy,
 • Trenerka NVC aktywnie stosuje kluczowe założenia NVC, skupiając się na uczuciach i potrzebach obu stron.
 • Trenerka NVC ma uważność na to, co obiecuje Klientowi w pracy indywidualnej jak i grupowej, tak aby było to możliwe do osiągnięcia.
  Trenerka informuje Klientów, że warsztaty i szkolenia nie są terapią psychologiczną.
 • Trenerka NVC szanuje i toleruje poglądy Klienta, jego wartości, przekonania, wyznanie, pochodzenie oraz orientację seksualną.
 • W relacjach z uczestnikami Trenerka NVC dąży do stanu „bez przemocy” – zarówno dla siebie jak i do innych.
 • Trenerka NVC dba by nie naruszać granic psychicznych i fizycznych Klienta oraz nie narzucać swoich poglądów, wartości, przekonań i nie udzielać rad.
 • Trenerka NVC dba by budować relację z Klientem w oparciu o „power with” z wykorzystaniem dialogu i w oparciu o wzajemne szacunek. Trenerka dokłada starań by respektować granice emocjonalnie i fizyczne Klienta zarówno szanując jego prawo do wolności i godności.
 • W relacjach z innymi Trenerami, Klientami i otoczeniem Trenerka NVC stawia na współtworzenie kultury informacji zwrotnej budującej relacje i wspierającej współpracę. Trenerzy mają intencję regularnego informowania się o sytuacjach, gdy docierają do nich informacje na temat pracy innych Trenerów.
  W sytuacjach spornych, trudnych emocjonalnie lub takich, gdzie potrzebna jest decyzja grupy czy Trenerki, szuka ona szuka rozwiązań w oparciu o potrzeby.
 • Trenerka NVC szanuje wysiłki i zasługi innych osób, w stosownym miejscu podkreśla wkład poczyniony przez inne osoby. Trenerka przestrzega kwestii praw autorskich, praw do ochrony własności intelektualnej, znaków handlowych i patentów.
 • Trenerka prezentuje opinii publicznej zgodną z naukami Marshalla Rosenberga wiedzę i pratykę NVC. Dowiedziawszy się, że ktoś wygłasza nieprawdziwe, budzące wątpliwość lub niepokój stwierdzenia na temat jej tj. Trenerki pracy bądź́ NVC, stara się je wyjaśnić.
 • Trenerka NVC w swoich działaniach wobec Klientów i innych Trenerów kieruje się uczciwością, szczerością i transparentnością, a o innych trenerach mówi językiem faktów, uczuć i potrzeb.
 • Trenerka NVC odpowiednio i zgodnie z prawdą przedstawia Klientowi swoje kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie w roli Trenerki NVC.
 • Trenerka NVC działa w zgodzie z duchem NVC i w zgodzie z niniejszym Kodeksem.
 • Dodatkowo w każdej sytuacji rozważa czy jej zachowanie chroni dobre imię profesji Trenerki NVC.
 • Trenerka NVC w swojej pracy kieruje się uczciwością i uważnością na potrzeby wszystkich, a kluczowe założenia NVC wciela w życie zarówno wobec Klientów (przed, po i w trakcie współpracy), jak i wobec wszystkich innych osób, z którymi w współpracuje.

5. Podnoszenie kwalifikacji

 • Trener NVC jest świadomy, że wspiera w rozwoju swoich Klientów. Stale dba, by stawać się jeszcze lepszym, bardziej kompetentnym i przygotowanym do nowych wyzwań Trenerem. Trener NVC świadomie wybiera swoją drogę systematycznego podnoszenia kwalifikacji i dbania o jakość oferowanych przez siebie usług poprzez udział w superwizji (indywidualnej i grupowej), rekomendowanej raz na 6-9 miesięcy, korzystanie z interwizji, pracę własną (dziennik, sesje empatii, aktywne wprowadzenia w życie narzędzi NVC), jak również pogłębianie swojej wiedzy na warsztatach z zakresu NVC.
 • Trener NVC dla dobra Klientów, dba o własną kondycję psychofizyczną. Trener NVC korzysta z konsultacji i wsparcia innych Trenerów NVC oraz wszystkich osób, których postawa, wiedza, umiejętności i doświadczenie mogą mu pomóc w rozwoju zawodowym. W szczególności ma świadomość roli i wagi korzystania z tego rodzaju pomocy (zwłaszcza superwizji) w przypadkach, gdy napotyka na wątpliwości lub trudności w pracy, z którymi nie potrafi sobie poradzić, lub gdy jego emocje ograniczają zdolność pełnego wykorzystania posiadanych kompetencji.

6. Wspólne zasady dotyczące jakości

 • W trosce o komfort Klientów oraz w celu podnoszenia jakości prowadzonych szkoleń Trener korzysta z asystencji, jeżeli wedle jego oceny liczebność grupy mogłaby mieć wpływ na jakość szkolenia.
 • W miarę indywidualnych możliwości Trener stara się umożliwiać osobom uczącym się prowadzenia treningów asystencję w prowadzonych przez Trenera szkoleniach.
 • Trener NVC z każdego prowadzonego przez siebie szkolenia wydaje certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu, obejmujące nazwę szkolenia, nazwisko uczestnika oraz liczbę godzin.

Zasady i warunki certyfikacji trenerskiej NVC

.

Aby zostać certyfikowanym Trenerem NVC każdy z nas spełnił ściśle określone kryteria, które obejmują trzy obszary: znajomość NVC na poziomie koncepcji i procesów, umiejętność dzielenia się wiedzą nt. NVC oraz posiadanie głębokiej świadomości NVC i postawy NVC – często określanych jako posiadanie zintegrowanych umiejętności posługiwania się NVC.

Wymogi formalne do uzyskania certyfikacji trenerskiej obejmują:

.

 • uczestnictwo w szkoleniach z Certyfikowanymi Trenerami w wymiarze minimum 50 dni
 • uczestnictwo w IIT (Międzynarodowym Intensywnym Treningu) trwającym 10 dni
 • prowadzenie szkoleń i dzielenie się wiedzą nt. NVC przez minimum rok
  uczestnictwo asesora z ramienia CNVC (osoby decydującej w procesie certyfikacji) w prowadzonych przez kandydata szkoleniach lub przesłanie do asesora nagrań ze szkoleń
 • napisanie pracy wykazującej, że kandydat posiada wiedzę, znajomość procesów oraz świadomość nt. NVC (zgodnie z Zasadami Certyfikacji)
  prowadzenie dziennika opisującego pracę własną, wewnętrzny rozwój i drogę kandydata
 • uzyskanie informacji zwrotnych od Certyfikowanych Trenerów, które dotyczą określonych zachowań kandydata i przedstawienie ich asesorowi
 • uzyskanie informacji zwrotnych od uczestników treningów, które dotyczą prowadzonych zajęć i przedstawienie ich asesorowi
 • przygotowanie i przejście procesu Preasessmentu z udziałem wybranego przez kandydata asesora lub kilku asesorów z ramienia CNVC
 • przygotowanie i przejście Assessmentu, czyli trwającego kilka dni procesu, w trakcie którego kandydaci i asesorzy mieszkają razem i stosują w praktyce, omawiają oraz prezentują tematy opisane w zasadach certyfikacji

Opisany powyżej proces trwa około 3-5 lat. Jest to czas uśredniony i należy wziąć pod uwagę, że proces może też trwać dłużej, jest on bowiem zależny od indywidualnego tempa kandydata. Na etapie Preasesmentu, a następnie Asessmentu obok warunków formalnych przedstawiany jest poziom integracji NVC w życiu kandydata oraz poziom znajomości i wdrożenia procesów NVC.

Kandydaci, którzy przeszli do Certyfikacji po finalizacji procesu Assessmentu zostają ogłoszeni jako Certyfikowani Trenerzy NVC i uzyskują dostęp do materiałów CNVC, wchodzą w skład społeczności Trenerów, mają prawo do używania nazwy NVC w prowadzonych przez siebie szkoleniach oraz możliwość wykorzystania logo CNVC w wydawanych certyfikatach i materiałach.